รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 6/5 ปีการศึกษา 2553

รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 6/5  ปีการศึกษา 2553  ครูที่ปรึกษา  นายวีรชัย ฉลาด

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22592 นายกฤษฎา ท่าเลิศ
2 22650 นายภูษิต เฟื่องวัฒนสินชัย
3 22788 นายคมกริช นิลพิมาย
4 22849 นายวัชรินทร์ หม่องกระโทก
5 23110 นายณัฐพงษ์ ถ้ำกลาง
6 24145 นายปณวัฒน์ ธรรมโชติ
7 25660 นายธีรวัฒน์ ศรีมงคล
8 25661 นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก
9 25662 นายวัชรพงษ์ แป้นกระโทก
10 22690 นางสาวอรสา ปั้นครบุรี
11 22709 นางสาวกาญจนา กลิ่นศรีสุข
12 22712 นางสาวจิดาภา จงศรี
13 22739 นางสาวโสภาพร ป้อมดี
14 22767 นางสาวจุฑารัตน์ เกษรครบุรี
15 22769 นางสาวณัฏฐา เกณฑ์กระโทก
16 22775 นางสาวไพลิน ผลกระโทก
17 22777 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง
18 22816 นางสาวทอแสง ฝ่อกระโทก
19 22903 นางสาวชุติพรรณี ทองเจริญสุข
20 22905 นางสาวดาริกา เสียบกระโทก
21 22918 นางสาวศิริวรรณ ชมดอน
22 22957 นางสาวปาลิตา ปลอดกระโทก
23 22962 นางสาวศศิธร แสงดาว
24 22970 นางสาวอลิสา สุบงกช
25 22996 นางสาวแก้วใจ อุดมแก้ว
26 23103 นางสาวสุภาพร บ้านกระโทก
27 23136 นางสาวเจนจิรา เหมทองนาก
28 23146 นางสาววิลาวัลย์ บ่วงกระโทก
29 23151 นางสาวสุนิษา พรมศิริเดช
30 23235 นางสาววราพร เหมราช
31 24129 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสริม
32 25663 นางสาวกิตติยา แจ้งดี
33 25664 นางสาวคมคาย ดาราธรรม
34 25665 นางสาวจุไรรัตน์ บนกระโทก
35 25666 นางสาวดาลฌา กสิประกอบ
36 25668 นางสาวธนวรรณ แดงดอน
37 25669 นางสาวประกายแก้ว นากระโทก
38 25670 นางสาวมินตรา แซ่ซือ
39 25671 นางสาววนิดา แดงรี
40 25672 นางสาววารุณี กอบกระโทก
41 25673 นางสาวสุจิตรา ชู้กระโทก
42 25674 นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู
43 25675 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก
44 26663 นายอิศรา เมฆเสน
45 26673 นายสมคิด โฉมงาม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s