เวรทำความสะอาด

     เวรประจำวันจันทร์

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ

สกุล

หมายเหตุ

1 22592 นายกฤษฎา ท่าเลิศ  
2 24145 นายปณวัฒน์ ธรรมโชติ  
3  22709 นางสาวกาญจนา กลิ่นศรีสุข  
4 22775 นางสาวไพลิน ผลกระโทก  
5 22918 นางสาวศิริวรรณ ชมดอน  
6 23103 นางสาวสุภาพร บ้านกระโทก  
7 24129 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสริม  
8 25668 นางสาวธนวรรณ แดงดอน  
9 25673 นางสาวสุจิตรา ชู้กระโทก  

 ———————————————————————————————————–

                                                      เวรประจำวันอังคาร

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22650 นายภูษิต เฟื่องวัฒนสินชัย  
2 25660 นายธีรวัฒน์ ศรีมงคล  
3  22712 นางสาวจิดาภา จงศรี  
4 22777 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง  
5 22957 นางสาวปาลิตา ปลอดกระโทก  
6 23136 นางสาวเจนจิรา เหมทองนาก  
7 25663 นางสาวกิตติยา แจ้งดี  
8 25669 นางสาวประกายแก้ว นากระโทก  
9 25674 นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู  

 ———————————————————————————————————–

                                                      เวรประจำวันพุธ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22788 นายคมกริช นิลพิมาย  
2 25661 นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก  
3  22739 นางสาวโสภาพร ป้อมดี  
4 22816 นางสาวทอแสง ฝ่อกระโทก  
5 22962 นางสาวศศิธร แสงดาว  
6 23146 นางสาววิลาวัลย์ บ่วงกระโทก  
7 25664 นางสาวคมคาย ดาราธรรม  
8 25670 นางสาวมินตรา แซ่ซือ  
9 25675 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก  

 ———————————————————————————————————–

                                                      เวรประจำวันพฤหัสบดี

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22849 นายวัชรินทร์ หม่องกระโทก  
2 25662 นายวัชรพงษ์ แป้นกระโทก  
3 22767 นางสาวจุฑารัตน์ เกษรครบุรี  
4 22903 นางสาวชุติพรรณี ทองเจริญสุข  
5 22970 นางสาวอลิสา สุบงกช  
6 23151 นางสาวสุนิษา พรมศิริเดช  
7 25665 นางสาวจุไรรัตน์ บนกระโทก  
8 25671 นางสาววนิดา แดงรี  
9 26663 นายอิศรา เมฆเสน  

 ———————————————————————————————————–

                                                      เวรประจำวันศุกร์

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 23110 นายณัฐพงษ์ ถ้ำกลาง  
2 22690 นางสาวอรสา ปั้นครบุรี  
3 22769 นางสาวณัฏฐา เกณฑ์กระโทก  
4 22905 นางสาวดาริกา เสียบกระโทก  
5 22996 นางสาวแก้วใจ อุดมแก้ว  
6 23235 นางสาววราพร เหมราช  
7 25666 นางสาวดาลฌา กสิประกอบ  
8 25672 นางสาววารุณี กอบกระโทก  
9 26673 นายสมคิด โฉมงาม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s